Neyi aramak istemiştiniz?

“Temiz çevre,temiz toplum”

“Temiz çevre,temiz toplum”

Aliağa Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında uyguladığı çalışmalarla vatandaşlar ve veliler tarafından büyük beğeni topladı. “Final öğrencileri farkındalık yarattı” Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aliağa Zeytinli Park’ta çöpleri toplayarak çevre temizliğine dikkat çeken 9. Sınıf Aliağa Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencileri yaklaşık yirmi kilograma yakın çöp topladı. Yaptıkları bu uygulamayla çevredekilerin dikkatini […]

EĞİTİMDE “ALİAĞA FİNAL” FARKI!

EĞİTİMDE “ALİAĞA FİNAL” FARKI!

Haber: Özgür GÜN Ali­ağa Özel Final Li­se­si, eği­tim­de fark ya­rat­ma­ya devam edi­yor. Gece etüt­le­riy­le Ali­ağa da bir ilki daha ger­çek­leş­ti­ren Ali­ağa Özel Final Li­se­si, geç­ti­ği­miz gün 12. sınıf öğ­ren­ci­le­riy­le sa­hil­de etüt ger­çek­leş­tir­di. Hem far­kın­da­lık ya­rat­mak hem de öğ­ren­ci­le­ri­nin mo­ti­vas­yo­nu­nu art­tır­mak için böyle bir ça­lış­ma­yı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten okul mü­dü­rü Ser­dar Eskin “ Her salı ve per­şem­be […]

ÖZEL ALİAĞA FİNAL LİSESİ’NDEN MUHTEŞEM GECE!

ÖZEL ALİAĞA FİNAL LİSESİ’NDEN MUHTEŞEM GECE!

Özel Ali­ağa Final Temel Li­se­si’nin 2018-2019 Eği­tim-Öğ­re­tim yılı me­zu­ni­yet tö­re­ni Ali­ağa Açık­ha­va Ti­yat­ro­su’nda dü­zen­le­nen muhteşem geceyle ger­çek­leş­ti­. Duygu dolu an­la­rın ya­şa­dı­ğı me­zu­ni­yet ge­ce­si coş­ku­lu ve renk­li gö­rün­tü­le­re sahne oldu. Gün­ler­dir he­ye­can­la me­zu­ni­yet tö­re­ni­ne ha­zır­la­nan Özel Ali­ağa Final Li­se­si’nin 117 son sınıf öğ­ren­ci­si, Cuma ak­şa­mı dü­zen­le­nen tö­ren­le me­zu­ni­yet bel­ge­le­ri­ni al­dı­. Dü­zen­le­nen tö­re­ne Ali­ağa Cezaevi Müdürü Yusuf […]

ALİAĞA ÖZEL FİNAL LİSESİ’NDE KARİYER GÜNÜ

ALİAĞA ÖZEL FİNAL LİSESİ’NDE KARİYER GÜNÜ

“Mes­le­ki Ka­ri­yer Günü” kap­sa­mın­da bir­çok mes­lek gu­ru­bu tem­sil­ci­si Ali­ağa Özel Final Li­se­si’nde bir araya geldi. Dok­tor, hem­şi­re, ec­za­cı, di­ye­tis­yen, bil­gi­sa­yar mü­hen­di­si, elekt­rik-elekt­ro­nik mü­hen­di­si, in­şa­at mü­hen­di­si, avu­kat, psi­ko­log, ga­ze­te ve medya ala­nın­da ka­tı­lan tem­sil­ci­ler öğ­ren­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı, mes­lek­le­ri­ni an­lat­tı. Yak­la­şık iki saat süren bu­luş­ma­ya öğ­ren­ci­le­rin il­gi­si ol­duk­ça yo­ğun­du. Okul Mü­dü­rü Ser­dar Eskin mes­le­ki ka­ri­yer gün­le­ri ile […]

ALİAĞA FİNAL LİSESİ PROJELERİYLE FARKINDALIK YARATIYOR

ALİAĞA FİNAL LİSESİ PROJELERİYLE FARKINDALIK YARATIYOR

Haber: Özgür GÜN Aliağa Final Lisesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında uyguladığı çalışmalar vatandaşlar ve veliler tarafından büyük beğeni topladı. “Final öğrencileri farkındalık yarattı” Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aliağa zeytinli park ve sahil kıyısında bulunan çöpleri toplayarak çevre temizliğine dikkat çeken 9. Sınıf Final Lisesi öğrencileri yaklaşık yirmi kilograma yakın çöp topladı. Yaptıkları bu uygulamayla […]

ALİAĞA FİNAL AİLESİ BİR ARADA…

ALİAĞA FİNAL AİLESİ BİR ARADA…

Ku­rul­du­ğu gün­den bu­gü­ne Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ve Ali­ağa’da or­ta­ya koy­du­ğu ni­te­lik­li eği­tim an­la­yı­şı ile far­kın­da­lık oluş­tu­ran Ali­ağa Özel Final Li­se­si yine far­kı­nı or­ta­ya koydu. Çağ­daş eği­tim an­la­yı­şı viz­yo­nu­na sahip bi­rey­ler ye­tiş­tir­me­yi he­def­le­yen, eği­tim­de yük­sek ka­li­te ba­şa­rı­sı­nı sür­dü­rü­le­bi­lir kıl­mak adına ge­le­nek­sel­den ge­le­ce­ğe mis­yo­nu ile sü­rek­li ye­ni­le­ne­rek bü­yü­yen Ali­ağa Özel Final Li­se­si, yeni eği­tim öğ­re­tim yı­lı­na tüm kad­ro­su­nun […]

ALİAĞA FİNAL’DEN YENİ REKOR

ALİAĞA FİNAL’DEN YENİ REKOR

Haber: Özgür GÜN Ali­ağa Özel Final Li­se­si, Yük­sek Öğ­re­tim Sı­na­vı(YKS)’de gös­ter­di­ği ba­şa­rıy­la kendi re­ko­ru­nu kırdı. Ali­ağa İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Zehra Tuba Ka­bak­çı­oğ­lu, Yük­sek Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Sı­na­vı (YKS)’de Tür­ki­ye Ge­ne­lin­de de­re­ce­ye giren Ali­ağa Özel Final Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­ni ma­ka­mın­da ağır­la­dı. Öğ­ren­ci­le­ri teb­rik eden Ka­bak­çı­oğ­lu daha sonra öğ­ren­ci­le­re he­di­ye verdi. Ali­ağa İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Zehra Tuba […]