Neyi aramak istemiştiniz?

EĞİTİMDE “ALİAĞA FİNAL” FARKI!

EĞİTİMDE “ALİAĞA FİNAL” FARKI!

EĞİTİMDE “ALİAĞA FİNAL” FARKI!

Haber: Özgür GÜN

Ali­ağa Özel Final Li­se­si, eği­tim­de fark ya­rat­ma­ya devam edi­yor. Gece etüt­le­riy­le Ali­ağa da bir ilki daha ger­çek­leş­ti­ren Ali­ağa Özel Final Li­se­si, geç­ti­ği­miz gün 12. sınıf öğ­ren­ci­le­riy­le sa­hil­de etüt ger­çek­leş­tir­di.

Hem far­kın­da­lık ya­rat­mak hem de öğ­ren­ci­le­ri­nin mo­ti­vas­yo­nu­nu art­tır­mak için böyle bir ça­lış­ma­yı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten okul mü­dü­rü Ser­dar Eskin “ Her salı ve per­şem­be ak­şa­mı 20.00 ile 22.00 sa­at­le­ri arası oku­lu­muz­da soru çözme etüt­le­ri ya­pı­yo­ruz. Bunu uy­gu­la­ma­mız­da­ki amaç öğ­ren­ci­le­ri­miz evde çok fazla uya­rı­cı ol­du­ğu için ders ça­lı­şa­mı­yor veya ça­lış­mak­ta zor­luk çe­ki­yor. Özel­lik­le bu uya­rı­cı­la­rın ba­şın­da cep te­le­fo­nu ve bil­gi­sa­yar­lar ge­li­yor. Bun­la­rın ba­şın­da vakit ge­çi­rip derse adap­te ola­mı­yor­lar. Öğ­ren­ci­le­ri­miz işte tam bu nok­ta­da aile­le­riy­le büyük so­run­lar ya­şa­ma­ya baş­lı­yor­lar. Bu tarz sorun ya­şa­yan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ve­li­le­riy­le de ko­nu­şa­rak, bu so­rum­lu­lu­ğu­da final aile­si ola­rak biz üst­le­ne­lim ve ço­cuk­la­rı­nı­zı günde en az 2 saat ders ça­lış­ma­sı­nı sağ­la­ya­lım dedik. İki sa­at­lik süre içe­ri­sin­de kü­tüp­ha­ne ses­siz­li­ğin­de öğ­ret­men ar­ka­daş­la­rı­mı­zın eş­li­ğin­de öğ­ren­ci­ler soru çö­züm­le­ri veya ödev­le­ri­ni ya­pı­yor­lar. Öğ­ret­men­le­ri­mi­zin­de bu etüt­ler­de yer al­ma­sı onlar için büyük bir fır­sat ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Bu iki sa­at­lik etüt sü­re­sin­ce cep te­le­fo­nu kul­la­nı­mı­nı ke­sin­lik­le ya­sak­lı­yo­ruz. Bu gün öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin mo­ti­vas­yo­nu­nu biraz daha art­tır­mak için iki sa­at­lik etü­dü­mü­zü okul­da değil de sahil kı­yı­sın­da ya­pa­lım dedik. Yap­mış ol­du­ğu­muz etüt­ler­den başta öğ­ren­ci­le­ri­miz olmak üzere aile­le­ri­miz­de çok mut­lu­lar. Ali­ağa Özel Final Li­se­si ola­rak biz­ler ba­şa­rı­nın te­sa­düf ol­ma­dı­ğı­nın bir kere daha al­tı­nı çi­ze­rek, öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ba­şa­rı­sı için gece gün­düz de­me­den ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Ay­rı­ca 2018- 2019 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da ço­cuk­la­rı­mı­za, öğ­ret­men­le­ri­mi­ze, ve­li­le­ri­mi­ze ve tüm eği­tim ca­mi­ası­na sağ­lık­lı, ba­şa­rı­lı ve huzur dolu bir yıl di­li­yo­rum.” Dedi.
Sa­hil­de soru çö­zü­mü yapan öğ­ren­ci­ler, va­tan­daş­la­rın­da ol­duk­ça il­gi­si­ni çekti. Deniz kı­yı­sın­da iki saat soru çö­zü­mü yapan öğ­ren­ci­ler ise ol­duk­ça mut­luy­du.