Neyi aramak istemiştiniz?

ALİAĞA ÖZEL FİNAL TEMEL LİSESİ YİNE ZİRVEDE

ALİAĞA ÖZEL FİNAL TEMEL LİSESİ YİNE ZİRVEDE

ALİAĞA ÖZEL FİNAL TEMEL LİSESİ YİNE ZİRVEDE

Haber: Özgür GÜN

Final’in üstün ba­şa­rı­sı
TÖDER (Tüm Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Der­ne­ği) ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­rek lise son sınıf öğ­ren­ci­le­ri­ne uy­gu­la­nan ve 132 bin 248 öğ­ren­ci­nin ka­tıl­dı­ğı sı­nav­da Ali­ağa Özel Final Temel Li­se­si il­çe­de yine zir­ve­de ol­ma­yı ba­şar­dı. İlk 10’da 8,öğ­ren­ci ile büyük bir ba­şa­rı­ya imza attı.

Eskin: “Bu ba­şa­rı­lar he­pi­mi­zi gu­rur­lan­dır­dı”
Ali­ağa Özel Final Temel Li­se­si Mü­dü­rü Ser­dar Eskin, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “TÖDER ta­ra­fın­dan her yıl tüm Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ve bu yıl 132 bin 248 öğ­ren­ci­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len de­ne­me sı­na­vın­da Ali­ağa ge­ne­lin­de ilçe bi­rin­ci­li­ği elde et­me­nin yanı sıra ilk 10’da 8, öğ­ren­ci ile ba­şa­rı­mı­zı taç­lan­dır­dık. Ay­rı­ca İlçe Milli Eği­tim’in il­çe­miz­de yap­mış ol­du­ğu ve bin 71 öğ­ren­ci­nin ka­tıl­dı­ğı TYT Sı­na­vın­da ise yine ilk 10’da 9, öğ­ren­ci­miz yer ala­rak bizi gu­rur­lan­dır­mış­tır. Bu ba­şa­rı­ya imza atan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi teb­rik edi­yor, tabii ki bu ba­şa­rı­da emeği çok fazla olan öğ­ret­men­le­ri­mi­ze ve okul yö­ne­ti­mi­ne gö­nül­den te­şek­kür edi­yo­rum.” Dedi.
– Yeni eği­tim ve öğ­re­tim yı­lın­da ve­li­le­rin okul tercih eder­ken ne­le­re dik­kat et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni de­ğer­li okur­la­rı­mız için okul mü­dü­rü­müz Sayın Ser­dar Eskin’e sor­duk?
“Ve­li­le­rin ter­ci­hi ku­rum­sal okul­lar ol­ma­lı”
Tür­ki­ye’de özel okul sa­yı­sı­nın çok fazla art­tı­ğı­nı ve ve­li­le­rin okul ter­cih­le­rin­de çok dik­kat­li ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni işa­ret eden, Ali­ağa Özel Final Li­se­si Mü­dü­rü Eskin şun­la­rı dile ge­ti­ri­yor: “Özel okul­la­ra kayıt yap­tır­mak is­te­yen ve­li­le­rin çok dik­kat­li ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Es­ki­den ders­ha­ne­ler vardı. Alı­yor­du­nuz ço­cu­ğu­nu­zu başka bir ders­ha­ne­ye ve­ri­yor­du­nuz. Çünkü ço­cu­ğu­nu­zun zaten bir okulu vardı. Ama şimdi ço­cu­ğu­nu­zu bir okul­dan alıp başka özel bir okula ve­ri­yor­su­nuz. Me­se­la di­ye­lim ki; bir se­bep­ten do­la­yı okul ka­pan­dı. Okul pa­ra­nı­zı da peşin ver­miş­si­niz. Orta da bir mu­ha­tap yok. Pa­ra­nız gitti. Hadi bunu da geç­tik! Yeni bir okul bul­mak ve adap­tas­yon dö­ne­mi öğ­ren­ci için çok uzun ve zor. Bunun için benim tav­si­yem özel okul ter­cih­le­rin­de ve­li­le­rin ön­ce­li­ği ku­rum­sal ya­pı­lar ol­ma­lı­dır. Neden ku­rum­sal? Bu­lun­du­ğu yer­de­ki okul ka­pan­mış ola­bi­lir ama öğ­ren­ci oku­lun başka bir şu­be­si­ne geçiş yapar ve mu­ha­tap bulur. Bunun için oku­lun mut­la­ka ku­rum­sal ya­pı­da ol­ma­sı­na dik­kat edil­me­li. Ve­li­le­re bir ko­nu­da daha uya­rı­da bu­lun­mak is­ti­yo­rum. Özel­lik­le Kurs mer­kez­le­ri ko­nu­sun­da uya­rı­da bu­lun­mak is­ti­yo­rum. Ke­sin­lik­le ve ke­sin­lik­le şunu be­lirt­mek is­ti­yo­rum ki, LGS (Li­se­ye Giriş Sı­na­vı) kurs mer­ke­zi diye yasal hiç­bir şey yok. Bu mer­kez­ler KHK ile ka­pa­tıl­dı­lar. Üni­ver­si­te ha­zır­lık kurs­la­rın­da dahi sa­de­ce bir ders ve­ri­le­bi­lir. Ve­li­le­ri­mi­zin bu ko­nu­da çok dik­kat­li ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Çünkü ço­cuk­la­rı­nın tüm ge­le­ce­ği iyi bir eği­ti­me bağ­lı­dır.” Dedi.